Strona główna
Władze związkowe
Członkowie zarządu
Placówki oświatowe w gminie
Oddziały powiatu krośnieńskiego
Porady prawne
Awans zawodowy
Aktualności
Sekcja PAiO
ZSIP

38-440 Iwonicz Zdrój
ul.Piwarskiego 19

tel. / fax
   (0-13) 437-54-30
   (0-13) 435-07-38 w 49

e-mail:
zoznpiwonicz@interia.pl
   iwonicz@znp.edu.pl
 


ZAKŁADOWA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

 

Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Iwonicz Zdrój

 

Placówka Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Przedszkole w Iwoniczu kol. Renata Rajchel /2003/
Szkoła Podstawowa w Iwoniczu kol. Ewa Rygiel /2003/
Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu kol. Adrianna Sanocka /2003/
Zespół Szkół w Iwoniczu kol. Adam Kasprzyk /2003/
Przedszkole w Iwoniczu Zdroju kol. Małgorzata Jacykiewicz /2005/
Zespół SP i GP w Iwoniczu Zdroju kol. Mariusz Kopczyk /2007/
ZS OSiW OHP w Iwoniczu  
Z S G - H w Iwoniczu Zdroju

 kol. Wacław Filipowicz /2008/

Szkoła Podstawowa w Lubatowej

kol. Janusz Łuszczyński /2007/ - gminny koordynator ZSIP

Gimnazjum Publiczne w Lubatowej

kol. Renata Such /2005/

Zespół Szkół w Lubatówce kol. Adam Dołęgowski /2007/
 
Funkcję gminnego koordynatora ZSIP z ramienia ZO ZNP pełni kol. Janusz Łuszczyński.

Aktualności

 • Dnia 20.11.2003 r. w sali Szkolnego Centrum Edukacyjnego  ICKU w Iwoniczu Zdroju odbyło się szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z gminy Iwonicz Zdrój i Miejsce Piastowe. Szkolenie przeprowadził członek ZG ZNP - wiceprezes Okręgu Podkarpackiego kol. Jan Osikowicz.
 • Wiosną i jesienią 2004 r. inspektorzy przeprowadzili kontrole stanu bhp w poszczególnych placówkach oświatowych gminy. Uwagi przekazano dyrektorom placówek.
 • W dniu 2.03.05  w Przedszkolu w Iwoniczu Zdroju odbyło  się zebranie pracownicze oraz zebranie członków ZNP, na którym wybrano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Funkcję tę objęła kol. Małgorzata Jacykiewicz  Z ramienia Zarządu Oddziału w zebraniu uczestniczył prezes ZO ZNP w Iwoniczu Zdr. - kol. A. Ceglarz.
 • Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Oddziału w dniu 11.03.2005 gminny koordynator ZSiP kol. 
  J. Łuszczyński przedstawił sprawozdanie z pracy ZSiP na terenie gminy za rok 2004.
 • 23.02.2006 r. Przedstawienie sprawozdania z działalności ZSIP na terenie gminy za 2005 r.
 • W dniu 12 marca 2007 r. w "Domu nauczyciela" w Krośnie odbyło się szkolenie gminnych koordynatorów ZSIP. W szkoleniu uczestniczyła kol. Małgorzata Jacykiewicz - ZSIP w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu-Zdroju. Szkolenie zorganizowane przez OUPIS w Rzeszowie prowadził kol. Edmund Janowski - prezes oddziału w Ropczycach - członek prezydium ZOP w Rzeszowie.
 • W wyborach przeprowadzonych w czerwcu 2007 roku w Szkole Podstawowej w Lubatowej Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy wybrany został ponownie kol. Janusz Łuszczyński.
 •  6 września 2007 r. ZSiP w ZS w Lubatówce wybrany został ponownie kol. Adam Dołęgowski. Z ramienia ZO uczestniczyła kol. A. Such.
 • 10.12.2008 r. zebranie pracownicze ZSG-H w Iwoniczu-Zdroju  powierzyło funkcję ZSIP ponownie kol. Wacławowi Filipowiczowi.
 

 

Wybory ZSIP w placówce

Regulamin wyborów

Wzory protokołów

1. Wyboru ZSIP dokonuje zebranie pracownicze w placówce /nauczyciele i pracownicy AiO/.

2. Termin wyborów powinien być znany na dwa tygodnie przed wyborami.

3. Przebieg wyborów:

 • wybór przewodniczącego zebrania, /zazwyczaj przedstawiciel organizacji związkowej lub koordynator ZSIP lub inna osoba zatrudniona w placówce/ ,
 • wybór protokolanta,
 • wybór członków komisji mandatowej,
 • sporządzenie listy obecności, /powinno być obecnych powyżej 50 %  pracowników/,
 • przedstawienie uprawnień ZSIP, /przewodniczący zebrania, przedstawiciel Zw. Zaw. lub inna osoba zatrudniona w placówce/,
 • stwierdzenie komisji mandatowej o prawomocności zebrania /sporządzenie protokołu o prawomocności/,
 • zgłoszenie kandydatów na stanowisko ZSIP /kandydat musi wyrazić zgodę/,
 • wybór komisji skrutacyjnej,
 • głosowanie - tajne, /w przypadku jednego kandydata – decyzją zebrania pracowniczego -  ZSIP może być wyłoniony w głosowaniu jawnym/,
 • sporządzenie protokołu - ogłoszenie wyników wyborów.

4. ZSIP zostaje wybrana osoba, która uzyska największą ilość głosów /w przypadku jednego kandydata – kandydat musi uzyskać powyżej 50% głosów/.

5. Kopię protokołu zebrania i listy obecności oraz kopie protokołów komisji mandatowej i skrutacyjnej otrzymują: dyrektor placówki, organizacje związkowe działające w placówce, gminy koordynator ZSIP z ramienia Zw. Zaw.

6. Kartki z głosowania  przekazać dyrektorowi. Przechowywane są one przez całą kadencję ZSIP  /w zamkniętej kopercie/.

 

wzór protokołu komisji mandatowej o stwierdzeniu prawomocności zebrania pracowniczego

 

wzór protokołu komisji skrutacyjnej o wynikach wyborów


© 2004 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Iwoniczu Zdroju.
Projekt i wykonanie A. Ceglarz, A. Kucia.